Programma's

Programma 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten,  pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn:

  • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd;
  • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier;
  • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers;
  • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen;
  • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt.

Toekomstige ontwikkelingen:

  • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

8.256

10,1 %

966

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05