Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma

Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

0.1 Bestuur

1.526

0

-1.526

0.2 Burgerzaken

1.000

257

-743

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.109

0

-2.109

1.2 Openbare orde en veiligheid

751

40

-712

Totaal Bestuur

5.386

297

-5.089

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

0.63 Parkeerbelasting

122

655

533

2.1 Verkeer en vervoer

5.775

125

-5.650

2.2 Parkeren

11

0

-11

2.4 Economische havens en waterwegen

186

40

-146

2.5 Openbaar vervoer

15

0

-15

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.007

26

-1.981

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

139

120

-19

Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

8.256

966

-7.289

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

241

166

-75

3.1 Economische ontwikkeling

257

0

-257

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4

4

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

12

13

2

3.4 Economische promotie

100

0

-100

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

744

7

-737

Totaal Economische Structuur en Toerisme

1.356

189

-1.167

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

4.1 Openbaar basisonderwijs

121

26

-96

4.2 Onderwijshuisvesting

1.068

20

-1.048

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.489

447

-1.042

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

58

0

-58

Totaal Onderwijs en Kinderopvang

2.736

492

-2.243

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

2.3 Recreatieve havens

2

2

0

3.4 Economische promotie

37

9

-28

5.1 Sportbeleid en activering

358

20

-338

5.2 Sportaccommodaties

936

53

-884

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

735

27

-708

5.4 Musea

380

50

-330

5.5 Cultureel erfgoed

34

0

-34

5.6 Media

650

0

-650

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

54

3

-51

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

3.187

164

-3.022

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.702

523

-3.178

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

1.388

0

-1.388

6.3 Inkomensregelingen

7.035

5.599

-1.437

6.4 WSW en beschut werk

4.488

0

-4.488

6.5 Arbeidsparticipatie

764

20

-744

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

893

0

-893

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

2.958

180

-2.778

6.71b Begeleiding (WMO)

3.627

151

-3.476

6.72a Jeugdhulp begeleiding

8.884

0

-8.884

6.73b Gezinsgericht

0

0

0

6.81a Beschermd wonen (WMO)

21

0

-21

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

212

0

-212

6.82b Jeugdreclassering

800

0

-800

7.1 Volksgezondheid

35

0

-35

Totaal Werk en Inkomen

34.807

6.473

-28.334

PROGRAMMA 07 MILIEU

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

7.2 Riolering

2.575

3.673

1.098

7.3 Afval

3.138

4.068

929

7.4 Milieubeheer

937

7

-930

Totaal Milieu

6.650

7.748

1.098

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

8.1 Ruimte en leefomgeving

538

205

-333

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

791

769

-23

8.3 Wonen en bouwen

1.366

919

-447

Totaal Wonen

2.695

1.893

-802

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

0.1 Bestuur

187

0

-187

0.4 Overhead

11.370

121

-11.249

0.5 Treasury

49

90

41

0.61 OZB woningen

0

3.644

3.644

0.62 OZB niet-woningen

0

1.721

1.721

0.64 Belastingen overig

468

341

-127

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

54.958

54.958

0.8 Overige baten en lasten

3.810

0

-3.810

3.4 Economische promotie

0

360

360

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

19

0

-19

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

15.884

61.235

45.351

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05