Programma's

Programma 08 Ruimte en wonen

De gemeente zorgt via ruimtelijk beleid voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling, waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gecreëerd voor de burgers en bedrijven en voor onze overige programma’s. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een goed woon-, werk- en leefmilieu. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het instrumentarium dat de gemeente zelf heeft om het ruimtelijk beleid te effectueren. Ook vallen een drietal grote (ruimtelijke) projecten namelijk ‘De Nieuwe Bierkaai’, ‘Perkpolder’ en ‘Statie/Morres’ onder dit programma.
De gemeente Hulst heeft het imago van een goede woongemeente. Het gemeentelijke woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie, is gericht op het behouden en verwerven van inwoners. Door het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied en door te zorgen voor voldoende planologisch geregelde en direct beschikbare bouwgrond wordt getracht groei te bewerkstelligen.

Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn:

 • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand;
 • Evenredige huisvesting statushouders;
 • Promotie gemeente Hulst als woongemeente;
 • Regionale woningmarktafspraken;
 • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften;
 • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België;
 • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen;
 • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling(doen) brengen;
 • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen;
 • Een integrale omgevingsvisie;
 • Bouwmogelijkheden in alle kernen;
 • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen.

Overige ontwikkelingen:

 • Gestroomlijnde implementatie Omgevingswet.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

2.695

3,3 %

1.893

2,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05