Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Het doel van het aangaan van banden met een verbonden partij is het in gezamenlijkheid effectief en doelmatig realiseren van publieke taken, daar waar dat op de schaal van de gemeente niet of minder goed mogelijk is.
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente zowel een bestuurlijke als een financiële band heeft. Een bestuurlijk belang bestaat wanneer er een vertegenwoordiging in het bestuur van de rechtspersoon is of wanneer er een stemrecht voor de gemeente bestaat. Een financieel belang is er, wanneer middelen ter beschikking zijn gesteld en de gemeente die kwijt raakt door faillissement van de verbonden partij. Ook wanneer bij financiële problemen van de verbonden partij middelen kunnen verhaald worden op de gemeente is er een financieel belang.
De gemeente Hulst heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste verbonden partijen. Aan het eind van deze paragraaf geven wij nog een totaaloverzicht van de verbonden partijen, met daarbij het budgettaire beslag van de afgelopen jaren.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05