Programma's

Programma 07 Milieu

Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd.

Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn:

  • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen;
  • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt;
  • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen;
  • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan.

Toekomstige ontwikkeling:

  • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

6.650

8,1 %

7.748

9,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05