Financiële begroting 2023

Geprognosticeerde meerjarige balans 2021-2026

Geprognosticeerde meerjarige balans 2021-2026

Op de volgende pagina treft u de geprognosticeerde balans 2023-2026 aan. Door een herziening van het BBV is het vanaf 2017 voor de gemeente verplicht deze balans voor het begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren in de Programmabegroting op te nemen.
De gepresenteerde balans is gebaseerd op de laatst vastgestelde balans in de jaarrekening 2021. Vanuit deze balans zijn alleen de geraamde mutaties in de Programmabegrotingen 2022 en 2023 die doorwerking hebben naar de balans opgenomen.
Deze balans is daardoor zeer globaal van karakter en bevat alleen de gevolgen van het tot nu vastgestelde beleid. In deze balans zijn de voorgenomen nieuwe en/of vervangingsinvesteringen voor de komende jaren uit bijlage 2 bij deze Programmabegroting nog niet opgenomen bij de activa , omdat de raad daarover nog geen besluit tot beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde budgetten heeft genomen. Dit zal namelijk ook gevolgen hebben voor de gepresenteerde stand van de reserves en voorzieningen, omdat de hogere lasten daaruit worden gedekt. De mutaties die dit tot gevolg heeft, zijn ook nog niet in de betreffende programma’s verwerkt.

Geprognosticeerde Balans 31-12(x €1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Vaste activa:

67.401

84.921

89.519

86.534

83.411

80.351

- Immateriële vaste activa

354

514

496

478

460

442

- Materiële vaste activa

66.204

83.567

88.185

85.221

82.118

79.079

- Financiële vaste activa

843

841

838

836

833

831

Vlottende Activa:

12.633

8.071

8.243

7.743

7.243

6.743

- Voorraden

2.676

2.114

2.786

2.786

2.786

2.786

- Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

7.358

4.358

3.858

3.358

2.858

2.358

- Overlopende activa

10

10

10

10

10

10

- Liquide middelen

2.589

1.589

1.589

1.589

1.589

1.589

Totaal Activa

80.034

92.992

97.762

94.277

90.654

87.094

Passiva

Vaste passiva:

70.243

84.598

86.488

83.056

80.175

77.469

- Eigen vermogen

25.810

19.845

18.327

18.865

19.454

20.092

- Voorzieningen

12.385

12.707

12.808

13.081

13.354

13.628

- Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

32.048

52.046

55.353

51.110

47.367

43.749

Vlottende passiva

9.792

8.394

11.274

11.221

10.479

9.625

- Schulden met een looptijd < 1 jaar

7.148

5.750

8.630

8.577

7.835

6.981

- Overlopende passiva

2.270

2.270

2.270

2.270

2.270

2.270

- Schulden aan kredietinstellingen

374

374

374

374

374

374

Totaal passiva

80.034

92.992

97.762

94.277

90.654

87.094

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05