Financiële begroting 2023

Overzicht van baten en lasten 2023

Overzicht van baten en lasten 2023

Op de volgende pagina treft u een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma aan voor het begrotingsjaar 2023, alsmede de daaropvolgende jaren 2024 tot en met 2026. Ter vergelijking zijn eveneens de cijfers uit de Jaarrekening 2021 en de tot en met de Voorjaarsnota bijgestelde begrotingscijfers 2022 opgenomen.

Dit overzicht geeft een beeld van de geraamde lasten en baten voor de genoemde jaren en de saldi per programma (bedragen x € 1.000).

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Bestuur en Veiligheid

5.034

530

5.240

347

5.386

297

5.340

297

5.280

297

5.280

297

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

7.046

1.062

7.935

1.080

8.256

966

7.747

966

7.747

966

7.747

966

Programma Economische structuur en toerisme

1.437

580

1.687

417

1.356

189

1.505

189

1.600

189

1.350

189

Programma Onderwijs en Kinderopvang

2.521

369

2.643

472

2.736

492

5.236

492

3.006

492

3.006

492

Programma Sport cultuur en recreatie

2.843

137

3.720

128

3.187

164

3.180

164

7.480

164

3.180

164

Programma Sociaal Domein

32.512

6.937

34.315

6.266

34.807

6.473

34.144

6.310

34.144

6.310

34.144

6.310

Programma Milieu

6.233

7.689

7.062

7.626

6.650

7.748

6.543

7.748

6.543

7.748

6.543

7.748

Programma Ruimte en Wonen

3.946

2.908

5.214

4.047

2.695

1.893

2.695

1.743

2.725

1.743

2.595

1.743

Totaal programma's

61.574

20.211

67.818

20.383

65.073

18.223

66.390

17.909

68.525

17.909

63.845

17.909

Onvoorzien

0

70

140

140

140

140

Algemene dekkingsmiddelen

11.416

57.142

17.191

62.090

15.744

61.235

14.239

63.381

13.739

65.158

13.739

60.427

Totaal voor bestemming

72.990

77.352

85.079

82.473

80.957

79.457

80.769

81.290

82.404

83.067

77.724

78.336

Mutaties reserves:

Programma Bestuur en Veiligheid

0

60

0

101

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

892

764

557

948

607

673

657

598

707

598

757

598

Programma Economische structuur en toerisme

0

0

0

114

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Onderwijs en Kinderopvang

0

188

20

94

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Sport cultuur en recreatie

141

257

13

933

13

10

13

0

13

0

13

0

Programma Sociaal domein

914

96

101

1.255

0

1.627

0

0

0

0

0

0

Programma Milieu

290

68

150

957

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Ruimte en wonen

772

647

230

0

160

50

160

0

160

0

160

0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.674

341

1.278

804

306

245

306

36

306

36

306

36

Totaal na bestemming

77.672

79.773

87.428

87.678

82.043

82.062

81.905

81.924

83.590

83.701

78.960

78.970

Resultaat (-/- = nadelig)

2.101

250

19

18

110

9

Totalen-generaal

79.773

79.773

87.678

87.678

82.062

82.062

81.924

81.924

83.701

83.701

78.970

78.970

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05