Programma's

Programma 06 Sociaal domein

De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. In de gemeente Hulst is een breed aanbod aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg. Deze zijn van een kwalitatief hoog niveau en zoveel als mogelijk in de directe nabijheid van de inwoners.

Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn:

 • Eigen kracht / sociaal netwerk
  Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de samenleving.
 • Bestaanszekerheid
  De gemeente staat in voor passende ondersteuning wanneer inwoners onvoldoende in staat zijn om te voorzien in het eigen leven en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.
 • Sociale cohesie
  Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.
 • Veiligheid
  De gemeente werkt nauw samen met zorgaanbieders, (welzijns-)organisaties en andere professionals voor een veilige samenleving.
 • Passende zorg
  We zorgen voor vitale inwoners, wijken en dorpen en een gezond leefklimaat. De vraag en de unieke situatie staat centraal en niet het aanbod tot ondersteuning. Ondersteuning wordt eenvoudig en zonder bureaucratie ingericht.

De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen.
Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

34.807

42,4 %

6.473

7,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05