Programma's

Programma 05 Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn.
De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie.

Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn:

  • Eigen kracht

Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling.

  • Sociale cohesie & samenwerken

Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.

  • Iedereen doet mee

Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.

  • Toekomstbestendige voorzieningen

De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.

De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

3.187

3,9 %

164

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05