Programma's

Programma 01 Bestuur en Veiligheid

Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid.

Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn:

  • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie;
  • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden;
  • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen;
  • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd;
  • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening);
  • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen;
  • Opstellen masterplan 2022-2025 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving;
  • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP);
  • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

5.386

6,6 %

297

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05