Paragrafen

Algemeen

Algemeen

De in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen moeten in het kader van het nieuwe duale stelsel een dwarsdoorsnede geven van het financiële beheersingsproces. Dit moet de raad in staat stellen haar kaderstellende en controlerende rol ten behoeve van een goede uitvoering van de beleidsprogramma’s te vervullen.

Hoewel (gedeelten van) deze informatie op verschillende plaatsen in de begroting al naar voren komt, gelden de paragrafen in dit opzicht als verzamelpunt, die de lezer een overzicht bieden in de specifieke onderwerpen die de verschillende paragrafen behandelen.

In het BBV worden zeven paragrafen voorgeschreven, die bezien vanuit het realiseren van de vastgestelde programma’s, grote financiële gevolgen kunnen hebben of van grote politieke betekenis zijn.

Naast de voorgeschreven paragrafen staat het de gemeenteraad vrij om “eigen” paragrafen te definiëren om zo gemeente specifieke zaken inzichtelijk te maken. Halverwege 2018 is er voor gekozen om vanaf de jaarstukken 2017 een paragraaf “Informatiebeveiliging en Privacy” toe te voegen. Landelijk gezien liggen deze onderwerpen onder een vergrootglas.

  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Financiering
  • Demografische ontwikkeling
  • Bedrijfsvoering (inclusief rechtmatigheid)
  • Verbonden partijen
  • Grondbeleid
  • Lokale heffingen
  • Informatiebeveiliging en Privacy
Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05